Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα.

Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen über dieselben beunruhigen die Menschen. (Epiktet)

Advertisements